Çap edilen sumkalary ulanyň, marka hekaýalaryny aýdyň.

1998-nji ýyldan başlap diňe bir çeýe sumka zawody däl, eýsem bir duralga gaplaýyş çözgüt zolagy.

Çap edilen sumkalary ulanyň, marka hekaýalaryny aýdyň.

1998-nji ýyldan başlap diňe bir çeýe sumka zawody däl, eýsem bir duralga gaplaýyş çözgüt zolagy.

Önümiň klassifikasiýasy

Bu bize bäsdeşlerimizden artykmaçlyk berer

Sanly çap etmek üçin ýörite logotip sumkalar Zip Lock Fros ...

Cannabis Bag

28g mylar sumkasy ...

Kraft Kagyz, penjire bilen fermuar sumkasy

Kagyz sumkasy

Haryt, fermuar kraft ...

Fermuar arassa kagyz paketli 6Kraft kagyz sumkasy ...

Torbada dur

Kraft kagyz haltalary ...

250g.500g 1kg Kofe paketiniň çyglylygy subut edýän howa ...

Galla sumkasy

250g .500g.1k element ...

90g 250g 500g 1000g Poroşok omörite gaplama gaplary ...

Iýmit sumkasy

Haryt 90g banan ç ...

Gusset Side halta kofe sumkasy 250g.500g we 1 kg ...

Kofe halta

Item Side gusset halta 250g ...

100 gram sygyr eti Jerki dik durmak fermuar sumkasy

Iýmit sumkasy

100g sygyr eti ...

Foodörite iýmit derejeli iýmit gaplaýyş film roil ...

Filmörite film rulony

Haryt, fermuar kraft ...

Biziň artykmaçlyklarymyz

Bu bize bäsdeşlerimizden artykmaçlyk berer.

36000 inedördül metr

36000 inedördül metr

7 sany häzirki zaman ussahanasy, 20-den gowrak önümçilik liniýasy bilen, gündelik 10t öndürmek mümkinçiligimiz bar.

5000+ müşderi

5000+ müşderi

Bütin dünýäde 5000-den gowrak müşderimiz bar we uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

220 hünärmen

220 hünärmen

50 satuw we 5 dizaýner iň gowy hyzmaty alyp bilersiňiz, 165 işçi iň ýokary hilli we çalt eltip berýär.

25 ýyl iş tejribesi

25 ýyl iş tejribesi

Baý tejribe size iň gowy hyzmaty bermäge we iň gowy teklipleri bermäge mümkinçilik berýär!

Çeýe sumka nädip ýasamaly

Bu bize bäsdeşlerimizden artykmaçlyk berer

01

Çap etmek

Çap etmek üçin metal silindrlere we daşky gurşawy goraýjy syýa zerur bolan agyrlyk çap usulyny ulanýarys.Indi 10 reňk çap edip bilýän 5 ýokary tizlikli çap maşynlaryny alýarys ...

Koprak oka

02

Laminasiýa

Çeýe sumkalar üçin adatça 2-4 gatlakdan laminirlenýär.Daşarky gatlak çap etmek üçin, şol sanda mat BOPP, ýalpyldawuk PET, ýumşak degmek we ş.m. Orta gatlak bolsa kraft kagyzy ýaly gyzykly ulanmak üçin ...

Koprak oka

03

Gatylaşdyrmak

Gatylaşdyrmak, poliuretan ýeliminiň esasy serişdesini we bejeriş serişdesini reaksiýa we kesişmek we üstleri bilen täsirleşmek üçin laminirlenen filmi guradyş otagyna salmak prosesi.

Koprak oka

04

Kesmek

Kesmek sumkalary ýasamagyň iň soňky ädimidir.Kesmezden ozal, sumkalaryň hemmesi bir rulonda, eger film rulony zakaz etseňiz, biz diňe süýşeris, soň bolsa doldurgyç enjamyňyza laýyk bolmak üçin her rulony 20 kg töweregi ederis.Egerde siz...

Koprak oka

Has giňişleýin öwreniň

Size iň gowy we iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary bereris

Soragfeiji